Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu MANFASHION.CZ

 1. Úvodní ustanovení

  1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě MANFASHION.CZ. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele internetového obchodu, prodávajícího a kupujícího (zákazníka).

  1.2 Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.manfashion.cz.

  1.3 Provozovatelem internetového obchodu je Ing. Nikola Petrášová, IČ0 06052011.

  1.4 Prostřednictvím internetového obchodu MANFASHION.CZ prodávají zboží zahraniční subjekty.

  1.5 Provozovatel internetového obchodu pro prodávající zprostředkovává uzavírání kupních smluv se zákazníky, zastupuje prodávající při jejich uzavírání a obstarává pro prodávající některé další záležitosti v souvislosti s jejich plněním.

  1.6 Provozovatel internetového obchodu je ze strany jednotlivých prodávajících oprávněn vyhlásit tyto obchodní podmínky tak, aby byly součástí kupních smluv uzavíraných prostřednictvím internetového obchodu MANFASHION.CZ.

  1.7 Tyto obchodní podmínky platí pro nákup uskutečňovaný spotřebiteli.

  1.8 Prostřednictvím katalogu zboží, nacházejícího se na internetové adrese manfashion.cz, umožňuje provozovatel internetového obchodu zákazníkům činit návrhy (objednávky) na koupi tohoto zboží.

  1.9 Ve věcech, ohledně nichž platí přípustnost volby práva, se kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu MANFASHION.CZ řídí právem České republiky.

  1.10 Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím probíhá prostřednictvím provozovatele internetového obchodu. Preferovaným prostředkem komunikace je elektronická pošta. Kontaktní adresa provozovatele je info@manfashion.cz .

 2. Objednávka a uzavavření kupní smlouvy

  2.1 Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře z webového rozhraní v internetovém obchodě činí zákazník závaznou objednávku vybraného zboží. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Zákazník je povinen před odesláním objednávkového formuláře zkontrolovat všechny vyplněné údaje a všechny jím provedené volby možností tam, kde se nabízí variantní provedení či variantní jednání. Do okamžiku odeslání objednávkového formuláře může zákazník opravovat chyby a taktéž měnit obsah objednávky. Kupujícímu je umožněno seznámit se před odesláním objednávky s těmito obchodními podmínkami.

  2.2 Objednávka je návrhem kupní smlouvy adresovaným alternativně subjektům, které prodávají zboží prostřednictvím internetového obchodu MANFASHION.CZ .

  2.3 Provozovatel internetového obchodu objednávku předá subjektům, které prodávají prostřednictvím internetového obchodu MANFASHION.CZ zboží. Toho ze subjektů, který jako první pověří provozovatele akceptací objednávky, zastupuje následně provozovatel internetového obchodu při uzavření kupní smlouvy se zákazníkem jako prodávajícího.    

  2.4 Provozovatel internetového obchodu neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení objednávky a jménem prodávajícího její přijetí, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce.

  2.5 Spolu s potvrzením obdržení objednávky je zákazníkovi zaslána rekapitulace jeho objednávky. Potvrzením obdržení objednávky se rozumí potvrzení jejího převzetí provozovatelem internetového obchodu k dalšímu zpracování.

  2.6 Potvrzením přijetí (akceptace) zákazníkovy objednávky je uzavřena kupní smlouva mezi zákazníkem a prodávajícím.

  2.7 Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

  2.8 Smlouva sestává z objednávky, potvrzení jejího přijetí a její součástí jsou tyto všeobecné obchodní podmínky. Znění všech uvedených součástí smlouvy je zpřístupněno zákazníkovi tak, že je buď zákazníkovi zasláno (viz odst. 2.4) anebo je zákazníkovi umožněno jeho stažení či vytištění (všeobecné obchodní podmínky umístěné na internetové adrese manfashion.cz).

  2.9 Smlouva je archivována provozovatelem internetového obchodu v elektronické podobě a není s výjimkou prodávajícího přístupná třetím osobám.

  2.10 V případě, že provozovatel internetového obchodu sdělí kupujícímu odmítnutí objednávky, a to elektronickou poštou na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce, objednávka pozbývá závaznosti, aniž dojde k uzavření kupní smlouvy. Provozovatel internetového obchodu je oprávněn odmítnout objednávku zejména z důvodu vyčerpání zásob zboží a jeho dlouhodobé nedostupnosti. Provozovatel internetového obchodu je oprávněn objednávku odmítnout rovněž z důvodu, že zákazník v průběhu období jednoho roku bezprostředně předcházejícího jeho aktuální objednávce (tj. okamžiku jejího doručení provozovateli) opakovaně, tj. alespoň ve dvou případech, bezdůvodně anebo neoprávněně odmítl převzít doručované zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu MANFASHION.CZ.    

  2.11 Zákazník se může za účelem objednávání zboží stát tzv. registrovaným zákazníkem. Registrovaný zákazník při opakované objednávce po přihlášení nemusí vyplňovat znovu své osobní údaje.

 3. Obsah kupní smlouvy

  3.1 Předmětem plnění dle uzavřené kupní smlouvy je dodání zboží, specifikovaného v objednávce kupujícího přijaté (akceptované) prodávajícím prostřednictvím provozovatele internetového obchodu, v množství a za cenu, které jsou určeny stejným způsobem.

  3.2 Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Dodání zboží se provádí pouze na místa nacházející se v České republice.

  3.3 Zboží je na místo dodání odesíláno ze zahraničí.

  3.4 Způsob doručení zboží volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře.

  3.5 Dodací podmínky jsou uvedeny v detailu zboží. Standardní dodací lhůta je 15-40 pracovních dnů po přijetí platby provozovatelem internetového obchodu, pokud není v detailu zboží uvedeno jinak (kategorie Výprodej skladu). Pokud se nepřevzatá zásilka vrátí provozovateli internetového obchodu a kupující si přeje znovudoručení, tato služba podléhá poštovnému dle platného ceníku České pošty.

  3.6 Zboží objednané z kategorie Výprodej skladu, u kterého platí specifická doba dodání, je rezervováno po dobu 5 pracovních dní. Pokud do této doby nepřijme provozovatel internetového obchodu platbu od kupujícího, automaticky je zboží vráceno zpět do nabídky. Zboží, u něhož přijme provozovatel internetového obchodu platbu po uvedené době, podléhá standardní době dodání, tj. 15-40 pracovních dní ode dne přijetí platby od kupujícího.

  3.7 Způsob placení kupní ceny volí kupující při vyplňování objednávkového formuláře. Cena se platí v korunách českých.

  3.8 Platí-li kupující vedle kupní ceny zboží též dopravné (poštovné), hradí se všechny platby najednou.

  3.9 Je-li prodej zboží zdanitelným plněním a podléhá dani z přidané hodnoty, zahrnuje kupní cena zboží výši této daně.

  3.10 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

  3.11 Kupující je povinen při převzetí zásilky se zbožím stav zásilky překontrolovat. V případě, že je doručovaná zásilka poškozena, sepíše o tom kupující s přepravcem zápis.

  3.12 Pravidla zpracování osobních údajů a pravidla jejich ochrany jsou podrobně specifikována na internetové adrese www.manfashion.cz v rubrice nazvané GDPR podmínky.

  3.13 Kupující má právo od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu MANFASHION.CZ odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Odstoupení od smlouvy kupující provozovateli oznámí ve 14denní lhůtě a zboží zašle provozovateli na své náklady. Zboží zaslané na dobírku nebude provozovatelem internetového obchodu převzato. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu, číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Zboží nesmí být nošené, vyprané, poškozené, upravené (např. odstříhané cedulky).

 4. Odpovědnost za vady zboží a záruka

  4.1 Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím věci kupujícím.

  4.2 Kupující je v souladu s § 2104 povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Není-li kupující spotřebitel, a je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a provozovatel je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

 5. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti zboží za vady

  5.1 Při prodeji spotřebního zboží je stanovena doba pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady v délce trvání 24 měsíců.

  5.2 Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nelze ji ani reklamovat.

  5.3 Spotřebitel při uplatnění práv z odpovědnosti z vadného plnění má tato práva:

  • právo na bezplatnou opravu zboží
  • právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti, přičemž je toto právo možné uplatnit tehdy, je-li dodání nového zboží nebo jeho součásti přiměřeným řešením reklamace s ohledem na povahu vady. Přiměřenost se pro tyto účely posuzuje například tím, že vadu nelze odstranit opravou. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má spotřebitel rovněž tehdy, pokud jde o vadu odstranitelnou, ovšem zboží nelze pro opakovaný výskyt vady (po opravě – tj. vyskytne-li se stejná vada celkem 3x) nebo pro větší počet vad řádně užívat.
  • právo na odstoupení od smlouvy - lze využít tehdy, není-li možné dodání nového zboží nebo výměna jeho součásti (jsou-li splněny podmínky tohoto práva). Dále je možné toto právo využít tehdy, pokud má zboží větší počet vad, nebo jej nelze pro opakovaný výskyt vady po opravě řádně užívat
  • právo na slevu má spotřebitel tehdy, pokud nevyužil žádného jiného výše uvedeného práva vyplývajícího z odpovědnosti prodávajícího za vady

  5.4 Záruční doba a práva z ní vyplývající pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, se uplatní v rozsahu, který stanoví konkrétní dovozce či výrobce. Není-li tak stanoveno dovozcem či výrobcem, uplatní se práva vyplývající ze záruky za jakost dle § 2113 a násl. Občanského zákoníku.

 6. Reklamace (práva z vadného plnění)

  6.1 Reklamace bude jménem provozovatele vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se provozovatel s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

  6.2 Provozovatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

  6.3 Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u provozovatele: Ing. Nikola Petrášová, Kainarova 5030/30, 586 01 Jihlava, IČO: 06052011. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se projeví na email provozovatele info@manfashion.cz

  6.4 Kupující je povinen poskytnout provozovateli, případně autorizovanému servisu, veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně vyzkoušení nebo demontáže výrobku). Kupující při uplatnění reklamace je povinen předat zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství.

  6.5 Reklamace zboží se v případě, že kupujícím je spotřebitel, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele.

  6.6 Pokud budete mít dotaz ohledně stavu Vaší reklamace, zašlete dotaz na email obchodu, ve kterém jste zboží zakoupili.

  6.7 Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady.

  6.8 V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů nezbytně vynaložených k tomuto odstoupení.

  6.9 V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

 7. Závěrečná ustanovení

  7.1 V případě že dojde mezi prodávajícím, příp. provozovatelem internetového obchodu a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  7.2 Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 18.2.2019

  7.3 Provozovatel internetového obchodu je oprávněn tyto obchodní podmínky jednostranně měnit. Nové znění obchodních podmínek nemá zpětnou účinnost.

  7.4 Tyto obchodní podmínky platí, dokud nedojde k jejich zrušení, anebo dokud nenabydou účinnosti obchodní podmínky, kterými budou nahrazeny.